Battle Spirits: Sword Eyes

Battle Spirits: Sword Eyes

Information


Title: Battle Spirits: Sword Eyes

English: Battle Spirits: Sword Eyes

Synonyms: Battle Spirits Season 5

Japanese: Γƒγƒˆγƒ«γ‚Ήγƒ”γƒͺッツ ソードをむズ

Type: Tv

Total: 29

Status: Completed

Aired: Sep 9, 2012 to Mar 31, 2013

Premiered: Fall 2012

Genres: Action, Shounen

Duration: 25 min. per ep.

Rating: PG - Children

Synopsis: The story is set 14 years after Atlantia, the largest country in the world of Legendia, was torn apart by riots. The protagonist Tsurugi Tatewaki was secreted away from the chaos at a young age. Oblivious to his true birthplace, Tsurugi grows up as a spirited boy in the neighboring rocky land of Pacifis. One day, Tsurugi suddenly comes across the "Shining Sword," and his great adventure begin. An army of darkness is hunting down the 12 Sword Braves, and as the army pursues Tsurugi, a figure appears before him. Bringer is a Card Battle Droid entrusted with the duty of protecting Tsurugi. Trained by Bringer in the ways of the Battle Spirits combat, Tsurugi joins the other Sword Braves in rising up against the army of darkness with his Key Spirit "Shining Dragon."

Videos

Subbed Dubbed
  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 50
  Episode 50

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 49
  Episode 49

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 48
  Episode 48

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 47
  Episode 47

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 46
  Episode 46

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 45
  Episode 45

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 44
  Episode 44

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 43
  Episode 43

  4 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 42
  Episode 42

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 41
  Episode 41

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 40
  Episode 40

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 39
  Episode 39

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 38
  Episode 38

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 37
  Episode 37

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 36
  Episode 36

  5 years ago

  Battle Spirits: Sword Eyes Episode 35
  Episode 35

  5 years ago